Deze website is niet gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van brandweer Tongeren. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de webmaster en brandweer Tongeren iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster Patrique Theunens. Deze bepaling geldt niet voor het beeldmateriaal op deze site en ook niet voor de bestanden.

Er is getracht de privacy van slachtoffers zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan contact op met de webmaster.

Elk lid van eender welk korps, zowel nationaal als internationaal, kan gratis gebruik maken van deze website. Hetzij voor het aanbieden van informatie van interventies, hetzij voor het aanbieden van informatie van het korps. Enkele voorbeelden zijn:

- Opendeurdagen van het korps
- Sportmanifestaties in brandweerverband
- Motortreffen
- enz.

Alle informatie die voor publicatie vatbaar is moet vergezeld zijn van bronvermelding.